TH EN
A A A

สหรัฐประกาศทบทวนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคแคงเคอร์ของส้ม

27 มีนาคม 2549    4813 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกาได้ประกาศทบทวนกฎระเบียบข้อกำหนดการป้องกันการแพร่ระบาดโรคแคงเคอร์ของส้ม (citrus canker)ในมลรัฐฟลอริดา โดยได้ร่างข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้น ดังนี้

          1. เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดและการติดต่อของโรคแคงเคอร์ผ่านทางเสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ
          2. กำหนดการจดทะเบียนผู้เพาะปลูกส้ม โรงเพาะพันธุ์ส้ม (Nurseries), Budwood Facilities ผู้เก็บเกี่ยว และโรงงานคัดบรรจุ
          3. กำหนดการตรวจสอบคลังสินค้า และโรงเพาะพันธุ์ส้มก่อนการขนส่ง
          4. ตรวจสอบผลส้มภายใน 90 วัน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
          5. การประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และทำการสำรวจเพื่อตรวจสอบหาสักษณะการติดโรคแคงเคอร์ชนิดใหม่หรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับส้ม

          ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯอยู่ระหว่างการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงร่างระเบียบข้อกำหนดดังกล่าวให้สมบูรณ์และประกาศใช้แทนระเบียบข้อกำหนดฉบับปัจจุบัน

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?