TH EN
A A A

องค์กรเกษตรกรโลก Say NO! อาหารเพาะเลี้ยงจากแลป

14 กันยายน 2566   

                    องค์กรเกษตรกรโลก (WFO) ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรกว่า 1.2 พันล้านคนทั่วโลก ได้ประกาศจุดยืนที่แน่วแน่ในการต่อต้านการนำอาหารที่เพาะเลี้ยงจากห้องปฎิบัติการ (cell-based food) มาใช้แทนอาหารที่ได้จากการเพาะปลูกโดยเกษตรกร 
                    องค์กรเกษตรกรโลกประกอบด้วยสมาชิกจากองค์กรเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรจากทั่วโลก โดยจากรายงานล่าสุดทางองค์กรได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืนและแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาหารที่เพาะเลี้ยงในห้องปฎิบัติการ ซึ่งไม่เพียงจะส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อมรดกทางวัฒนธรรม การดำรงชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม และความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกอีกด้วย
                    ในปีนี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เผยแพร่รายงานด้านความปลอดภัยของอาหารเพาะเลี้ยง ซึ่งทาง WFO ระบุว่ารายงานนี้ยังไม่มีหลักฐานจากการวิจัยที่เชื่อถือได้ในการเปรียบเทียบความสามารถในการทดแทนอาหารเพาะเลี้ยงกับอาหารที่ผลิตโดยเกษตรกร และเสริมอีกว่ายังมีข้อพิจารณาอีกมากเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาว ขณะเดียวกันในส่วนของคำกล่าวอ้างที่ระบุว่าการใช้ที่ดิน การใช้น้ำ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง และลดความเสี่ยงต่อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์
                    ในส่วนของการบรรลุความยั่งยืนนั้น WFO ระบุว่า เกี่ยวข้องกับการยอมรับระบบการเกษตรที่หลากหลาย ครอบคลุมและโปร่งใส และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการรักษาธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ WFO ได้เรียกร้องให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกร นักวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดการกับความท้าทายในอนาคต การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และการนำเสนอแนวทางที่ยั่งยืนในการผลิต แปรรูป แจกจ่าย และบริโภคอาหารในลักษณะที่ยั่งยืน และส่งเสริมบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ “เกษตรกรรมที่แท้จริง”

 

ที่มา : Poultry World สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?