TH EN
A A A

ศุลกากรจีนรายงานผลการปฏิเสธนำเข้าอาหาร กรกฎาคม 2566

8 กันยายน 2566   

                    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยอาหารนำเข้าทั้งหมด 138 ชุดจาก 29 ประเทศ/ภูมิภาค โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น (16.0% ส่วนใหญ่เป็นขนมขบเคี้ยว) รองลงมาคือไทย (11.6% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากธัญพืช) และมาเลเซีย (10.9% ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่มชนิดผงและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช) สาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้า ได้แก่ การติดฉลากไม่เหมาะสม (32.6%) ไม่ผ่านการประเมินด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัส [sensory test] (10.9%) ความแตกต่างระหว่างสินค้าและใบรับรอง (10.1%) ไม่มีใบอนุญาตการตรวจสอบและกักกัน (9.4%) และมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหารเกินขนาด (9.4%)
รายงานกักกันที่น่าสนใจ:
1. เครื่องดื่มชนิดผง 
                    เครื่องดื่มชนิดผง 7 ชุดจากมาเลเซียไม่ผ่านพิธีการศุลกากร เนื่องจาก มีการติดฉลากที่ไม่เหมาะสม ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป 
2. อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
                    ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 4 ชุด ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร โดยแบ่งเป็น 1 ชุดจากญี่ปุ่นและ 3 ชุดจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก มีการติดฉลากและการใช้สารเสริมโภชนาการอาหารที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในประเทศผู้ส่งออก แต่การเข้าถึงตลาดที่ซับซ้อนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศจีน ทำให้บริษัทหลายแห่งจึงส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปยังประเทศจีนในรูปแบบอาหารทั่วไป เช่น ลูกอมอัดแท่ง แทนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซึ่งในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปไม่ใช่มาตรฐานสำหรับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำเข้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

 

ที่มา : foodchemlinked/GACC http://jckspj.customs.gov.cn/spj/xxfw39/fxyj47/4677516/5251853/index.html สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?