TH EN
A A A

ศุลกากรจีน (GACC) ออกประกาศระงับสินค้าประมงนำเข้าที่มีแหล่งที่มาจากญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว

1 กันยายน 2566   

                    สํานักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) ได้มีการออกประกาศลําดับที่ 103 ปี 2023 ว่าด้วยเรื่องการประกาศระงับการนําเข้าสินค้าประมงจากประเทศญี่ปุ่นอย่างรอบด้านเป็นการชั่วคราว (รวมสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภค) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีต่อความปลอดภัยของอาหารจากการระบายน้ำที่ปนเปื้อนจากนิวเคลียร์ฟุกุชิมะของญี่ปุ่นอย่างครอบคลุมรอบด้าน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคชาวจีนและเพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยของอาหารนําเข้า 

                    ทั้งนี้ จีนนับเป็นผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ของญี่ปุ่น โดยในปี 2022 ญี่ปุ่นมีการส่งออกสินค้าประมงไปจีนกว่า 155,000 ตัน มูลค่าประมาณ 546 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 20% ของปริมาณการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมดของญี่ปุ่น โดยตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จีนมีการยกระดับมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังและการตรวจสอบปริมาณสารกัมมันตรังสีในสินค้าประมงของญี่ปุ่นที่มีการส่งออกไปยังจีน และมีการระงับการนำเข้าในเวลาต่อมา

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?