TH EN
A A A

MHLW ญี่ปุ่นแก้ไขข้อกำหนดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร 2 ชนิด

23 สิงหาคม 2566    3 ครั้ง

                    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2023 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (MHLW) ได้แก้ไขข้อมูลจำเพาะและมาตรฐานสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร โดยได้เพิ่ม Calcium Phytate เป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารในประเทศ และได้เพิ่มขอบเขตสำหรับการใช้งานวัตถุเจือปนอาหาร Cupric Sulfate ซึ่งมีผลบังคับใช้ในทันที รายละเอียด ดังนี้:
                    1. เพิ่ม Calcium Phytate เป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารในประเทศ โดยกำหนดให้สามารถใช้ได้ในการผลิตไวน์องุ่นเท่านั้น และปริมาณการใช้จะต้องไม่เกิน 0.08 กรัมต่อไวน์องุ่น 1 ลิตร โดยใช้ชื่อ "phytic acid Ca" เป็นชื่อใหม่สำหรับการติดฉลาก
                    2. เพิ่มขอบเขตการใช้งานวัตถุเจือปนอาหาร Cupric Sulfate ให้สามารถใช้ในการผลิตไวน์องุ่น โดยกำหนดปริมาณการใช้สูงสุด คือ 10 มก. ต่อไวน์องุ่น 1 ลิตร และปริมาณทองแดงที่เหลืออยู่จะต้องไม่เกิน 2 มก. ต่อไวน์องุ่น 1 ลิตร ซึ่งก่อนหน้านี้ Cupric Sulfate นั้นไม่สามารถใช้ในอาหารประเภทอื่นๆ นอกจากนมผงสำหรับทารกเท่านั้น

 

ที่มา : foodchemlinked/MHLW สรุปโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?