TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์ผลไม้ไทยในตลาดจีน ปี 2565 และแนวโน้ม

16 สิงหาคม 2566   

                    ด้วย ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ประจำนครกว่างโจว ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ผลไม้ไทยในตลาดจีน ปี 2565 และแนวโน้ม โดยรายงานฯ จะกล่าวถึงภาพรวมของการส่งออกผลไม้ของไทย และการนำเข้าผลไม้ไทยของจีน รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ผลไม้สำคัญของไทยที่จีนนำเข้า แนวโน้มและโอกาสของผลไม้ไทยในตลาดจีน โดยเฉพาะทุเรียน ลำไย มังคุด และมะพร้าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว
https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-dwl-preview-451591791829

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 สรุปโดย : มกอช.

อัลบั้มภาพ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?