TH EN
A A A

ศุลกากรจีนรายงานผลการปฏิเสธนำเข้าอาหาร พฤษภาคม 2566

6 กรกฎาคม 2566   

                   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 กรมศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยอาหารนำเข้าทั้งหมด 118 ชุด จาก 31 ประเทศ/ภูมิภาค โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากเวียดนาม (12.7% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืช) รองลงมาคืออินโดนีเซีย (10.2% ส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเล) และไต้หวัน (9.3% ส่วนใหญ่เป็นขนมขบเคี้ยวและเมล็ดกาแฟ) สาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้า ได้แก่ การใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหารเกินขนาด (40.7%) การติดฉลากที่ไม่เหมาะสม (27.1%) ขาดการตรวจสอบและใบอนุญาตกักกัน (11.9%) การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ (10.2%) และขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (7.6%) 
รายงานกักกันที่น่าสนใจ:
1. ผลิตภัณฑ์นม 
                    นมผงจากนิวซีแลนด์หนึ่งชุดไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ แม้ว่าจีนจะไม่ได้ระบุข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบรรจุภัณฑ์นมผง ยกเว้นข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการใช้วัสดุสัมผัสอาหารอย่างปลอดภัย (FCM) ในบรรจุภัณฑ์ แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำเป็นต้องรับรองความปลอดภัยรวมถึงความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง
2. เครื่องดื่ม 
                    เครื่องดื่มจากฮ่องกง เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และมาเลเซีย ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีการติดฉลากที่ไม่เหมาะสมและมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างไม่เหมาะสม 
                    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://jckspj.customs.gov.cn/spj/xxfw39/fxyj47/4677516/5126252/index.html

 

ที่มา : GACC/foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?