TH EN
A A A

มิยางิ-คาโกชิมะ นำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายฟาง,ปุ๋ยหมัก เพื่อลดการนำเข้า

8 มิถุนายน 2566   

                    สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดมิยางิและจังหวัดคาโกชิมะ ได้เริ่มซื้อขายฟางข้าวและปุ๋ยหมักส่วนเกินระหว่างกัน เพื่อรับมือกับราคาอาหารสัตว์และปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นและลดการพึ่งพาการนำเข้า โดยจังหวัดมิยางิซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวชั้นนำของประเทศจะเป็นผู้จัดส่งฟางข้าว ในขณะที่จังหวัดคาโกชิมะซึ่งมีอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่เจริญรุ่งเรืองก็จะเป็นผู้จัดส่งปุ๋ยหมักในการแลกเปลี่ยนสินค้าส่วนเกินนี้
                    โครงการนี้เป็นการทดลองสาธิตเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นที่กระจายไม่ทั่วถึงในญี่ปุ่น ซึ่งการรุกรานยูเครนของรัสเซียและค่าเงินเยนที่อ่อนลงได้ทำให้ราคาอาหารสัตว์และปุ๋ยนำเข้าพุ่งสูงขึ้น โครงการนี้จะดำเนินการสำรวจวิธีการขนส่งต้นทุนต่ำและมาตรการอื่น ๆ ไปจนถึงปี 2568 โดยมีองค์กรที่เข้าร่วม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร JA Zen-Noh Miyagi ในเมืองเซนได จังหวัดมิยางิ และสหกรณ์การเกษตร JA Kagoshima-ken Keizairen ในจังหวัดคาโกชิมะ
                    จังหวัดมิยางิจะเป็นผู้จัดส่งม้วนฟางข้าวให้กับทางฝั่งจังหวัดคาโกชิมะ ในขณะที่ฝั่งจังหวัดคาโกชิมะจะผลิตและจัดส่งปุ๋ยหมักอัดเม็ดที่ได้จากวัว หมู และไก่ ให้กับฝั่งจังหวัดมิยางิ จากนั้นเกษตรกรในจังหวัดมิยางิจะใช้เม็ดปุ๋ยเหล่านี้เพื่อปลูกข้าวและข้าวโพดสำหรับเป็นอาหารสัตว์ ส่วนในคาโกชิมะฟางข้าวจะถูกใช้เพื่อเลี้ยงโคเนื้อและปศุสัตว์อื่น ๆ โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม สหกรณ์ได้จัดส่งฟางข้าว 140 ตัน และปุ๋ยอัดเม็ด 60 ตันให้แก่กันและกัน ด้วยรถพ่วง เรือข้ามฝาก และทางรถไฟ โดยทางสหกรณ์จะพิจารณาหาเส้นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและพิจารณาต้นทุนที่ใช้ เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของการดำเนินการเต็มรูปแบบจนถึงประมาณปี 2568    

 

ที่มา : Japan News https://japannews.yomiuri.co.jp/society/general-news/20230517-110068/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?