TH EN
A A A

ประกาศ มกอช. เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบรับคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า แบบหนังสือแจ้งการส่งออกหรือนำเข้าและแบบใบรับแจ้งการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

6 มิถุนายน 2566    78 ครั้ง

                    ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบรับคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า แบบหนังสือแจ้งการส่งออกหรือนำเข้าและแบบใบรับแจ้งการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
                    รายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D126S0000000003600.pdf
 

ที่มา : มกอช. (กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม) สรุปโดย : มกอช.

อัลบั้มภาพ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?