TH EN
A A A

เนื้อหมูมะกันเติบโตในตลาดญี่ปุ่น

12 พฤษภาคม 2566   

                    ตัวแทนคณะกรรมการเนื้อหมูแห่งชาติ (NPB) ได้หารือร่วมกับผู้นำเข้าเนื้อหมูและผู้ค้าปลีกรายใหญ่ เพื่อพิจารณาแนวทางสร้างความร่วมมือและความแข็งแกร่งทางการตลาดระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกเนื้อหมูรายใหญ่มายังญี่ปุ่น โดยผลการหารือบรรลุผลหลายประการ เช่น ความเป็นไปได้ในการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจากสหรัฐฯ ซึ่งก่อให้เกิดบรรยากาศทางการค้าที่ดีระหว่างสองฝ่าย และด้วยการพิจารณายกเลิกข้อจำกัด COVID-19 ในเดือนมิถุนายน 2566 จะยิ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมเศรษฐกิจทวิภาคี
                    ตลาดญี่ปุ่นมีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมส่งออกเนื้อหมูของสหรัฐฯ โดยในปี 2565 ญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ เป็นจำนวนมากกว่า 534,000 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท) สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของตลาดส่งออกทั่วโลกของสหรัฐฯ การเติบโตของตลาดเป็นผลมาจากความต้องการเนื้อหมูและเนื้อสันในแช่เย็น โดยเนื้อหมูที่ขายในญี่ปุ่นร้อยละ 62 มาจากการนำเข้า ซึ่งเป็นการนำเข้าจากสหรัฐฯ ถึงประมาณ 1 ใน 4

 

ที่มา : Southeast AgNet สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?