TH EN
A A A

ลาวตั้งเป้าขยายส่งออก-เจรจาเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์

12 พฤษภาคม 2566   

                    จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2566 สปป.ลาว ประกาศนโยบายส่งเสริมการผลิตในภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการนำเข้า-ส่งออก โดยจะส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าสินค้าเกษตรใน 10 แขวงสำคัญของประเทศ ที่สอดคล้องกับแนวทางจัดทำแผนและมาตรการสร้างความสมดุลด้านการผลิตและบริโภคของกระทรวงนโยบายและการลงทุน ที่ส่งเสริมการจัดระเบียบการผลิตทั้งรูปแบบสหกรณ์และรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
                    ตนโยบายส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตของผลิตภัณฑ์ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศ ตั้งแต่การสนับสนุนผู้ผลิตในการเข้าถึงสินเชื่อและตลาดทั้งในประเทศและการส่งออก เช่น เป้าหมายการส่งออกโคเนื้อ 50,000 ตัว/ปี และการเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไปจนถึงการเจรจาทางเทคนิคเพื่อเปิดตลาดพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เพื่อกำหนดรายการพืชที่มีความสำคัญ ควบคู่ไปกับการเจรจาเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่องและรับรองข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ส่งออก

 

ที่มา : Vietnam+ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?