TH EN
A A A

ISO สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ

21 เมษายน 2551   

            มาตรฐาน ISO ได้ประกาศมาตรฐานล่าสุด ISO 22005: 2007 เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการออกแบบและฏิบัติระบบตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อาหารการแปรรูป   มาตรฐานนี้จะทำให้องค์กรนั้นๆ  สามารถดำเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งสำหรับย้อนหาทางเดินของวัตถุดิบ (อาหารสัตว์ อาหาร ส่วนประกอบ และหีบห่อ)  กำหนดเอกสารการบันทึกที่จำเป็นและการย้อนหาในแต่ละขั้นตอนของการผลิต  เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเชื่อมโยงที่เพียงพอสำหรับผุ้เกี่ยวข้องต่างๆกันไปได้รับแจ้งอย่างน้อยผู้ที่จัดหาสินค้าให้โดยตรงและผู้ที่จัดส่งสินค้าให้โดยตรงรายต่อไปหรือมากกว่านั้น

          มาตรฐานนี้ใช้คำจำกัดความเดียวกับ Codex รวมทั้งได้นำเอาหลักการของระบบ HACCP ของ Codex มารวมอยู่ด้วย

ที่มา  :  Infofish

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?