TH EN
A A A

แคนาดาเฮ! กัวเตมาลาไฟเขียวนำเข้าปศุสัตว์

10 พฤษภาคม 2566   

                    ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก เนื้อหมูและเนื้อวัวของแคนาดาสามารถส่งออกไปยังตลาดกัวเตมาลาได้อีกครั้งหลังจากที่ไม่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปกัวเตมาลาได้ตั้งแต่ปี 2556 จากข้อกำหนดการตรวจสอบโรงงานประกอบการขึ้นทะเบียนส่งออก และสำนักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและอาหาร ได้เปิดการเจรจาเกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไปยังกัวเตมาลาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดกัวเตมาลาได้อนุญาตให้ส่งออกเนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อสัตว์ปีกที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 
                    การส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปยังกัวเตมาลานี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของแคนาดาที่ให้ความสำคัญต่อการขยายตลาดต่างประเทศ และส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารโลก โดยขยายโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตในแคนาดาได้กระจายการส่งออกและเข้าถึงตลาดสำคัญในภูมิภาคใกล้เคียงเพื่อลดผลกระทบต้นทุนการขนส่งและความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา : WATTPoultry สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?