TH EN
A A A

แคนาดาเปิดรับฟังความเห็นข้อกำหนดพลาสติกรีไซเคิลและฉลากสินค้า

8 พฤษภาคม 2566   

                    รัฐบาลแคนาดากำลังผลักดันแนวทางลดมลพิษจากพลาสติกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสร้างเศรษฐกิจ โดยเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
                    1. กรอบการกำกับดูแลเกี่ยวกับ วัสดุรีไซเคิลและการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
                    2. เอกสารทางเทคนิคที่แสดงข้อกำหนดในการรายงานสำหรับการขึ้นทะเบียนพลาสติกของรัฐบาลกลาง
                    โดยรัฐบาลแคนาดาจะปฏิบัติงานร่วมกับรัฐบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนชาวแคนาดา เพื่อนำเสนอมาตรการใหม่เหล่านี้เพื่อป้องกันมลพิษจากพลาสติกและปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ และการจัดการพลาสติก โดยชาวแคนาดาที่กังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  จะต้องได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อ ซึ่งในปัจจุบันชาวแคนาดาซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลพลาสติก หรือสัญลักษณ์ย่อยสลายทางชีวภาพในจำนวนที่มากเกินไปและไม่สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายในระบบการจัดการขยะท้องถิ่นได้
                    กฎการติดฉลากที่บังคับใหม่เกี่ยวกับความสามารถในการรีไซเคิลและความสามารถในการย่อยสลาย 
จะช่วยให้ชาวแคนาดาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ตรงความต้องการ และทราบแนวทางกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่เข้าสู่โรงงานรีไซเคิลและปุ๋ยหมักในแคนาดา การติดฉลากที่ถูกต้องจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมในแคนาดาและป้องกันหรือลดการสร้างมลพิษและขยะพลาสติก โดยกฎที่เสนอนี้จะห้ามการใช้สัญลักษณ์รีไซเคิลพลาสติกและอ้างความสามารถในการรีไซเคิลอื่น ๆ บนบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เว้นแต่ 80% ของชาวแคนาดาในจังหวัดหรือภูมิภาคจะสามารถใช้ระบบรีไซเคิลที่ยอมรับ คัดแยก และกำจัดพลาสติกเหล่านี้ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ใช้คำว่า “ย่อยสลายได้” หรือ “ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” ในการติดฉลากของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและของใช้ครั้งเดียวทิ้ง และกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าย่อยสลายได้
                    เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขยะพลาสติกเป็นศูนย์ภายในปี 2573 จึงจำเป็นต้องมีการติดตามพลาสติกในระบบเศรษฐกิจของแคนาดาได้ นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลแคนาดามุ่งมั่นที่จะจัดตั้ง Federal Plastic Registry ซึ่งกําหนดให้มีการรายงานพลาสติกที่เข้าสู่ตลาดแคนาดาทุกปีและวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน 
สำนักทะเบียนจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับชาวแคนาดาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของพลาสติกทั้งหมดในแคนาดา โดยร่างประกาศการรวบรวมข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนพลาสติกของรัฐบาลกลางมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่และแสดงความคิดเห็นสาธารณะก่อนสิ้นปี 2566

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2023/04/how-can-canada-cut-pollution-recycle-more-plastic-and-track-plastic-products-nationally-consultations-launched.html
 

ที่มา : รัฐบาลแคนาดา สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?