TH EN
A A A

ตลาดกล้วยเวียดนามเติบโตต่อเนื่อง

8 พฤษภาคม 2566   

                    เมื่อปี 2565 การส่งออกกล้วยสดและกล้วยตากแห้งของเวียดนามไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีมูลค่า 6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 226 ล้านบาท) และ 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 140 ล้านบาท) ตามลำดับ และกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเห็นว่าเวียดนามยังสามารถเพิ่มมูลค่าและการส่งออกได้อีกหากมีการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
                    ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีการนำเข้ากล้วยจากเวียดนามปีละ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 34,200 ล้านบาท) และ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10,260 ล้านบาท) ตามลำดับ โดยในปี 2565 มูลค่าการส่งออกกล้วยสดทั้งหมดของเวียดนามอยู่ที่ 310.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10,600 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 34.5% และมีตลาดส่งออกหลักคือ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ตะวันออกกลาง และรัสเซีย ซึ่งกล้วยเป็นผลไม้ส่งออกของเวียดนามที่สามารถแซงมะม่วงขึ้นมาเป็นอันดับ 2 รองจากแก้วมังกร
(1 ดอลลาร์สหรัฐ = 34.13 บาท)

 

ที่มา : VNexpress  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?