TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์เสนอแนวทางอนุญาตนำเข้าตัวอย่างอาหารเพื่อวิจัย

24 เมษายน 2566   

                    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 องค์การอาหารและยาของฟิลิปปินส์ได้เผยแพร่เอกสารฉบับร่างชื่อ "กฎและแนวทางเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตนำเข้าเป็น Samples Only หรือ ‘สำหรับใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น' สำหรับผลิตภัณฑ์ควบคุมของ FDA ที่มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนา" โดยฟิลิปปินส์ได้กำหนดให้สถานประกอบการด้านอาหารต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าก่อนที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปบรรจุพร้อมขาย bulk foods และวัตถุดิบที่ต้องการใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งใบอนุญาตนำเข้านี้จะมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกและใช้ได้เพียงครั้งเดียว
                    ร่างข้อเสนอนี้มีผลบังคับใช้กับสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบการในฐานะผู้นำเข้าอาหารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเพื่อใช้ภายในสถานประกอบการ และมีผลบังคับใช้กับผู้ค้าอาหารที่ทำสัญญากับผู้ผลิตที่เรียกเก็บเงินและผู้จัดจำหน่าย/ผู้ค้าส่งอาหารที่นำเข้าตัวอย่างอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่มีจุดประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการทดสอบตลาดหรือนำไปจัดแสดงในสถานที่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการทดลองการใช้งานหรือการขายจริงในฟิลิปปินส์ ทั้งนี้การทดสอบตลาดถูกควบคุมโดยใบอนุญาตการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ข้อจำกัดสูงสุดของผลิตภัณฑ์นำเข้าประเภทต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างมีดังนี้
ก.    วัตถุดิบ : 50 กิโลกรัมหรือ 50 ลิตร
ข.    วัตถุเจือปนอาหารที่ยอมรับได้ : 5 กิโลกรัม หรือ 5 ลิตร
ค.    ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป : 50 กิโลกรัมต่อตัวแปร/รายการและต่อใบกำกับสินค้า
ง.    ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม : 5 กิโลกรัมต่อตัวแปร (ในรูปแบบแคปซูล ผง หรือเม็ด) และต่อใบกำกับสินค้า
                    แนวทางในการสมัครนั้น สถานประกอบการจะต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าทางอีเมลไปที่ fdac.letters@fda.gov.ph อย่างน้อย 14 วันก่อนที่ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จะขนส่งมาถึงฟิลิปปินส์ ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินอย่างเป็นทางการ และหากผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตนำเข้า จะมีการออกหนังสือแจ้งการไม่อนุมัติ (LOD) ภายใน 7 วันทำการ
ศึกษารายละเอียดข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.fda.gov.ph/wp-content/uploads/2023/03/Draft-FC-on-Import-Permit.pdf 

 

ที่มา : FDA PH สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?