TH EN
A A A

ย้ำ ผู้ประกอบการอย่าลืมต่ออายุ การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกไปจีนตาม Decree 248 ของ GACC

20 เมษายน 2566    106 ครั้ง

             ตามที่จีนได้มีประกาศระเบียบฉบับที่ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (Regulations on the Registration and Administration of Overseas Producers of Imported Food: Decree 248) โดยระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการไทยขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 2,000 ราย โดยการขึ้นทะเบียนผ่าน cifer.singlewindow.cn
              อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายที่ทะเบียนดังกล่าว ใกล้จะหมดอายุแล้ว ในช่วงเดือน ก.ค. 2566 เป็นต้นไป มกอช. จึงขอเน้นย้ำให้ท่านต่ออายุทะเบียนก่อนที่จะหมดอายุผ่านระบบ CIFER (ต่ออายุก่อนหมดอายุล่วงหน้าอย่างน้อย 3 – 6 เดือน) มิเช่นนั้น GACC จะยกเลิกทะเบียนและไม่สามารถส่งสินค้าไปยังจีนได้ โดยพบว่าจะมีผู้ประกอบการบางรายที่ทะเบียนจะหมดอายุ
    - กลุ่มสินค้าสัตว์ปีก บางส่วน 8 ราย จะหมดอายุในเดือน 31/7/2566
    - กลุ่มผลิตภัณฑ์นม นมพาสเจอไรซ์ บางรายจะหมดอายุในเดือน 31/8/2566
    - กลุ่มสินค้าประมง/สัตว์น้ำ บางส่วนจะหมดอายุใน 30/9/2566
    - กลุ่มสินค้าน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง บางส่วนกำลังจะหมดอายุ 30/11/2566
              (สามารถตรวจสอบได้ในระบบ CIFER ของท่าน หรือค้นหาจาก ciferquery.singlewindow.cn)
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มสินค้าเสี่ยงสูงที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงานกำกับดูแลของไทย สามารถติดต่อไปที่ 
    • สินค้าพืช กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) กรมวิชาการเกษตร ทางอีเมลล์ qpsig@yahoo.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-940-7422, 02-940-6464
    • สินค้าปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134, 3120 ทางอีเมลล์ inspection_blsc@dld.go.th
    • สินค้าประมง กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง โทรศัพท์ 02-558-0150 ต่อ 13403 หรือ 13504 ทางอีเมลล์ supindac@dof.mail.go.th, passarapa.k@dof.mail.go.th
    • สินค้าประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับทารก ติดต่อ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทรศัพท์ 02-590-7185 หรือทางอีเมลล์ contactfooddivision@gmail.comหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โทรศัพท์ 02-561-2277 ต่อ 1319 หรือทางอีเมลล์ aseanchina.acfs@gmail.com

 

 

ที่มา: กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?