TH EN
A A A

ผลไม้เวียดนามเป็นที่นิยมในออสเตรเลีย

20 เมษายน 2566   

                    ผักและผลไม้เป็นกลุ่มสินค้าส่งออกที่มีอัตราการเติบโตสูงรองจากสินค้าประมงในบรรดาสินค้าส่งออกของเวียดนามไปยังออสเตรเลีย จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท มีการรายงานว่าออสเตรเลียได้เปิดตลาดผลไม้สดจากเวียดนาม 4 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย แก้วมังกร ลิ้นจี่ มะม่วง และลำไย โดยสถิติของกระทรวงเปิดเผยว่ามูลค่าการส่งออกผลไม้ไปออสเตรเลียนั้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 9% ต่อปีในช่วงระหว่างปี 2552-2565 
                    อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า ยังมีสิ่งจำเป็นอีกมากในการจัดการสินค้าเกษตรของเวียดนามเพื่อรักษาฐานการตลาดที่มั่นคงในออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดทั้งในด้านฉลาก ความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบแหล่งที่มา

 

ที่มา : Freshplaza สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?