TH EN
A A A

ยุโรปสุ่มตรวจน้ำผึ้ง พบผสมน้ำเชื่อมเกือบครึ่ง

10 เมษายน 2566   

                  ศูนย์วิจัยร่วมของคณะกรรมาธิการยุโรป (JRC) ได้ทำการสุ่มทดสอบน้ำผึ้งกว่า 320 รายการ ที่นำเข้าจาก 20 ประเทศระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงกุมภาพันธ์ 2565 พบว่า มีน้ำผึ้ง 147 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46) มีการปลอมปน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Honey Directive ซึ่งกำหนดว่า “น้ำผึ้งจะต้องไม่เติมส่วนผสมรวมทั้งสารปรุงแต่งอาหารใดๆ ลงไปนอกจากน้ำผึ้ง”
                  คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กล่าวว่า การตรวจพบครั้งนี้สูงกว่า ปี 2558 - 2560 ซึ่งพบน้ำผึ้งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียง 14 เปอร์เซ็นต์ การสุ่มตรวจครั้งล่าสุดยังระบุว่า 3 ใน 4 ของปริมาณน้ำผึ้งต้องสงสัยมาจากจีน ในขณะที่น้ำผึ้งจากตุรกีและสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนสัมพัทธ์ของผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสูงที่สุด โดยในส่วนของสหราชอาณาจักรมีความเป็นไปได้ว่าจะนำเข้าน้ำผึ้งจากประเทศอื่นมาเป็นส่วนผสมก่อนส่งออกมายังสหภาพยุโรปอีกต่อหนึ่ง
                  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับน้ำผึ้งที่เจือปนกับน้ำเชื่อม ซึ่ง JRC กำลังทำงานเพื่อพัฒนาวิธีการเหล่านี้เพิ่มเติม นอกจากนี้ การตรวจสอบยังพบว่า มีการอ้างแหล่งที่มาของน้ำผึ้งในฉลาก ซึ่งมีรายงานว่าจะอนุญาตให้มีบทบัญญัติในอนาคตเพื่อปกป้องผู้บริโภค และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ผลิตมีความซื่อสัตย์โดยบังคับใช้การติดฉลากอย่างละเอียด

 

ที่มา : New Food Magazine : สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?