TH EN
A A A

FDA เผยมาตรการความปลอดภัยในการนำเข้าอาหารทะเล

7 เมษายน 2566   

                    องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้เผยแพร่รายงานสรุปกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยของอาหารทะเลนำเข้า ซึ่งเผยให้เห็นแนวทางของฝ่ายบริหารในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานของอาหารทะเลที่ผลิตในประเทศ 
                    จากข้อมูลของ Seafish สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนการนำเข้าอาหารทะเลเพื่อการบริโภคในประเทศถึง 90% (โดยมูลค่า) และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ความปลอดภัยของอาหารทะเลนำเข้าโดยเฉพาะกุ้ง ได้อยู่ในความสนใจของ FDA ส่งผลให้มีการกำหนดกลยุทธ์การนำเข้าใหม่ โดยมีแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อความปลอดภัยของอาหารนำเข้า ซึ่งมีเป้าหมาย 4 ประการ ดังนี้ 
1. จัดหาอาหารนำเข้าตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกา
2. การเฝ้าระวังชายแดนของ FDA ป้องกันการเข้ามาของอาหารที่ไม่ปลอดภัย
3. การตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่ออาหารนำเข้าที่ไม่ปลอดภัย
4. แผนการนำเข้าอาหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์การนำเข้ายังเจาะลึกถึงวิธีการใช้กฎระเบียบ แผนงาน และเทคโนโลยีของ FDA เพื่อสนับสนุนเป้าหมายทั้ง 4 ประการ 
                    FDA ได้กล่าวว่าความร่วมมือกับประเทศที่ส่งออกอาหารทะเลไปยังสหรัฐอเมริกาจะทำผ่านการสำรวจโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อเสริมสร้างการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และพัฒนาเครื่องมือใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้ข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับอันตรายจากอาหารทะเลที่อาจเกิดขึ้น
สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ : https://www.fda.gov/media/165447/download?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 

 

ที่มา : USFDA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?