TH EN
A A A

ข้อมูลราคาค้าส่ง – ค้าปลีกผลไม้ไทยและผลไม้นำเข้าของประเทศจีน ประจำเดือนมีนาคม 2566

5 เมษายน 2566    35 ครั้ง

                    ข้อมูลราคาจำหน่ายผลไม้นำเข้าจากซุปเปอร์มาเกตในนครเซี่ยงไฮ้ ราคาขายปลีกผลไม้เขตร้อนในแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศจีน และราคาขายส่งผลไม้ไทยและผลไม้นำเข้า ณ ตลาดเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง ประจำเดือนมีนาคม 2566 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://opsmoac.go.th/shanghai-situation_price-preview-451091791849

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?