TH EN
A A A

อียูประเมินมาตรฐานสุขอนามัยอุตสาหกรรมสัตว์ปีกบราซิล

21 เมษายน 2551   

            FVO ของสหภาพยุโรปรายงานหลังจากการเดินทางไปประเมินระบบการตรวจสอบการเลี้ยงสัตว์ปีกของบราซิลสรุปดังนี้
• บราซิลต้องพัฒนาระบบการจัดการการระบาดของไข้หวัดนกให้ดีขึ้นกว่าเดิม  เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการเพียง 1 แห่งทั่วประเทศที่มีศักยภาพในการตรวจสอบไข้หวัดนก  ซึ่งในความเห็นของ FVO แล้วไม่เพียงพอต่อการรองรับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของบราซิลที่มีขนาดใหญ่มากในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการระบาดของไข้หวัดนกเกิดขึ้น 
• บราซิลไม่มีระบบที่สามารถรองรับและตรวจสอบหาโรคนิวคาสเซิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้บราซิลส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกที่ติดเชื้อหรือต้องสงสัยไปยังห้องปฏิบัติการของ OIE หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปในกรณีที่มีการระบาดเกิดขึ้นครั้งต่อไป
• บราซิลไม่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ดี และไม่มีระบบตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในอาหารแปรรูปพร้อมบริโภคตามระเบียบของสหภาพยุโรป  ยังคงมีการตรวจพบในสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการตรวจสอบซากสัตว์หลังการฆ่ายังมีความบกพร่อง  และการตรวจสอบปัญหากรณีมีการแจ้งเข้าระบบเตือนภัยอาหารและอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป
          ทั้งนี้บราซิลได้ระบุว่าจะเร่งรัดการสร้างระบบรองรับการระบาดของไข้หวัดนกรวมทั้งการเพิ่มห้องปฏิบัติการ และการจัดส่งเนื้อสัตว์ปีกไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการอื่น คือห้องปฏิบัติการของสหราชอาณาจักร ซึ่งได้มีการทาบทามการขอส่งตัวอย่างไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการของ APHIS ของสหรัฐฯด้วย

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?