TH EN
A A A

ออสซีปลูกคาโนลา GMO เพิ่ม

8 เมษายน 2551   

            เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 เกษตรกรในมลรัฐนิวเซาต์เวลล์ได้รับการอนุญาตให้ปลูกคาโนลา GMO  ถือเป็นการยุติการระงับการอนุญาตชั่วคราวการปลูก GMO ซึ่งกินเวลา 4 ปี  เมื่อเดือนที่แล้ว  หลังจากที่เดิมมีการปลูกที่มลรัฐวิคทอเรียเท่านั้น 

           Michell Shuter โฆษกกลุ่มกรีนพีซได้โจมตีรัฐบาลต่อการตัดสินใจดังกล่าว  โดยกล่าวอ้างว่า เกษตรกรออสเตรเลีย 3 ใน 4 ไม่ต้องการปลูกพืช GMO แต่เป็นการยากที่จะยุติการปนเปื้อนได้

ที่มา  :  ABC  News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?