TH EN
A A A

ปานามาออกนโยบายด้านการเกษตรและอาหารฉบับใหม่ มุ่งส่งออกตลาดแอตแลนติกและแปซิฟิก

9 มีนาคม 2566    30 ครั้ง

               ปานามาออกนโยบายด้านการเกษตรและอาหารฉบับใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโต การพัฒนา และความมั่นคงของชาวปานามา
               สภาผู้แทนราษฎรของปานามาประกาศใช้นโยบายด้านการเกษตรและอาหารฉบับใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2565 และประธานาธิบดี Laurentino Cortizo Cohen ได้ให้สัตยาบันต่อสาธารณชนเมื่อเดือนมกราคม 2566 ปานามามีประชากร 4.2 ล้านคน มีพื้นที่มากกว่า 75,500 ตารางกิโลเมตร แต่มีพื้นที่เกษตรกรรมจำกัด และมีระบบเศรษฐกิจที่ยึดการค้าและบริการแบบดั้งเดิม ทำให้รัฐบาลตัดสินใจเพิ่มการผลิตอาหาร และสนับสนุนเกษตรกร ชนพื้นเมือง รวมถึงผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ โดยส่งเสริมด้านการวิจัย เทคโนโลยี และพัฒนากรอบการดำเนินงานของสถาบัน
               นโยบายด้านการเกษตรและอาหารฉบับใหม่กำหนดให้การผลิตทางการเกษตรเป็นประเด็นที่มีความสำคัญลำดับสูงของปานามา เนื่องจากมีบทบาทต่อความมั่นคงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชากรสามารถบริโภคอาหารที่เหมาะสม โดยมีหมุดหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่อส่งออกไปยังตลาดในแถบแอตแลนติกและแปซิฟิก ประกอบด้วย 91 มาตรา โดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่มุ่งเน้นผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน การแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อธิปไตยทางอาหาร และความมั่นคงทางกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร โดยระดมทุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 1.24 พันล้านดอลลาร์
               นโยบายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ไม่ได้กำหนดโดยกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นการกำหนดนโยบายภายใต้แนวคิด “from the bottom up” ผ่านการส่งเสริมการเชื่อมโยงของเกษตรกรและผู้บริโภค ผสมผสานไปกับประเด็นด้านการค้าและบริการ โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการ ครอบครัวเกษตรกร ไปจนถึงชนพื้นเมือง มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี และจะตรวจสอบผลการดำเนินการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นประจำทุกปี
               สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.iica.int/en/press/news/its-new-state-agri-food-policy-panama-seeks-transform-its-economy-incorporate-food

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 3 มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?