TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์กล้วยไม้ตัดดอกไทยในตลาดจีนปี 2565

9 มีนาคม 2566   

                   ขอประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์กล้วยไม้ตัดดอกไทยในตลาดจีนปี 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://opsmoac.go.th/guangzhou-dwl-preview-451091791797   

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?