TH EN
A A A

ประกาศ SPS Notification & TBT Notification (สินค้าเกษตรและอาหาร) ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

9 มีนาคม 2566   

                   สรุปประกาศ Notification มาตรการด้านสุขอนามัยพืช (SPS) 106 เรื่อง และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ในส่วนของสินค้าเกษตรและอาหาร 55 เรื่อง ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดตารางสรุปมาตรการได้ที่ http://spsthailand.net/ ในหัวข้อประกาศ SPS Notification & TBT Notification (สินค้าเกษตรและอาหาร)

ที่มา: กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?