TH EN
A A A

ประกาศ SPS Notification & TBT Notification (สินค้าเกษตรและอาหาร) ระหว่างวันที่ 16 -31 มกราคม 2566

27 กุมภาพันธ์ 2566   

                 สรุปประกาศ Notification มาตรการด้านสุขอนามัยพืช (SPS) 74 เรื่อง และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ในส่วนของสินค้าเกษตรและอาหาร 56 เรื่อง ระหว่างวันที่ 16 -31 มกราคม 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดตารางสรุปมาตรการได้ที่ http://spsthailand.net/ ในหัวข้อประกาศ SPS Notification & TBT Notification (สินค้าเกษตรและอาหาร)

ที่มา : กลุ่ม SPS   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?