TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรและการดำเนินการที่สำคัญ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ นครกว่างโจว

17 กุมภาพันธ์ 2566   

                 ด้วยฝ่ายเกษตร ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้มีหนังสือรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรและการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำเดือนมกราคม 2566 https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-situation_price-preview-451991791807

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?