TH EN
A A A

กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ปรับปรุงแนวทางการประเมินคุณภาพทางจุลินทรีย์ สำหรับสินค้าอาหารแปรรูป

17 กุมภาพันธ์ 2566   

                 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์เผยแพร่เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพทางจุลินทรีย์สำหรับสินค้าอาหารแปรรูปฉบับใหม่ ในปี 2565 ทดแทนฉบับเดิมที่ประกาศเมื่อปี 2556 โดยเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารแปรรูปทั้งที่จำหน่ายภายในประเทศและที่นำเข้า ซึ่งครอบคลุมสินค้า 14 กลุ่ม เช่น นมและผลิตภัณฑ์ ไขมันและน้ำมัน ขนมและผลิตภัณฑ์ชอคโกแลต ผัก/ผลไม้/ธัญพืชแปรรูป ไข่และผลิตภัณฑ์ เนื้อและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปรุงรส เครื่องดื่ม อาหารสำหรับเด็ก เป็นต้น โดยแนวทางการประเมินฯ มีการกำหนดค่ามาตรฐานของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในแต่ละสินค้า หากสินค้ามีผลการตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะถูกปฏิเสธการนำเข้า
                 แนวทางการประเมินคุณภาพฯ ฉบับใหม่ (FDA Circular No.2022-012 II Guidelines on the Microbiological Requirements and Assessment of Certain Prepackaged Processed Food Products) จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเผยแพร่
                 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศขององค์กรการค้าโลก (WTO) หมายเลข G/TBT/N/PHL/254/Add.1 สืบค้นได้ทาง https://epingalert.org/ 

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?