TH EN
A A A

ข้อกำหนดการตรวจสอบกักกันโรคในทุเรียนสดเพื่อการบริโภคนำเข้าจีนของประเทศฟิลิปปินส์

16 กุมภาพันธ์ 2566   

                  ตามที่ฟิลิปปินส์และจีน ได้ลงนามในระเบียบว่าด้วยการส่งออกทุเรียนสด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุกับศุลกากรแห่งชาติจีน โดยสวนและโรงคัดบรรจุต้องมีมาตรฐาน GAP และ GMP ซึ่งต้องมีการขึ้นทะเบียนกับฝ่ายจีนก่อน จึงจะสามารถส่งออกไปยังจีนได้
                  สามารถอ่านข้อมูลรายละเอียด ข้อกำหนดการตรวจสอบกักกันโรคในทุเรียนสดเพื่อการบริโภคนำเข้าจีนของประเทศฟิลิปปินส์ ได้ที่ https://opsmoac.go.th/beijing-news-preview-451891792592

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?