TH EN
A A A

สเปนตรวจพบ Atypical BSE

14 กุมภาพันธ์ 2566   

                    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health: WOAH) รายงานพบโรควัวบ้าชนิด Atypical ในวัวที่ถูกการุณยฆาตในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นกาลิเซียของประเทศสเปนลบ
                    การตรวจพบ Atypical BSE ถูกยืนยันในวัวอายุ 22 ปี ที่ถูกการุณยฆาตหลังแสดงอาการที่ไม่ใช่โรควัวบ้า (BSE) ปกติ โดยวัวดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการผลิตอาหาร จึงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใดต่อสุขภาพของประชาชนหรือจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันด้านสุขภาพเพิ่มเติม
                    โรควัวบ้าแพร่ระบาดในฝูงวัวในอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในยุโรปในช่วงทศวรรษ 1990 ในขณะที่การตรวจพบ Atypical BSE มีเกิดขึ้นบ้างไม่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการจำกัดการค้าชั่วคราว

ที่มา : The Beef Site/WOAH  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?