TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์การค้าภาคการเกษตรในสาธารณะรัฐประชาชนจีน ประจำเดือนมกราคม 2566

14 กุมภาพันธ์ 2566    24 ครั้ง

                ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านสถานการณ์การค้าภาคการเกษตร ในสาธารณะรัฐประชาชนจีนประจำเดือนมกราคม 2566
                สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.opsmoac.go.th/beijing-situation_price-preview-451991791800

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?