TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรระหว่างไทยและจีน ประจำเดือนมกราคม 2566

14 กุมภาพันธ์ 2566   

                  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวจากฝ่ายเกษตร ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้มีหนังสือแจ้งรายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและจีน
                  สามารถติดตามรายงานสถานการณ์ได้ที่ https://www.opsmoac.go.th/shanghai-situation_price-preview-451991791810

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?