TH EN
A A A

ปินส์ยืนตรึงภาษี MFN เนื้อไก่-ไก่งวง

2 กุมภาพันธ์ 2566   

                 ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ลงนามในคำสั่งบริหารฉบับที่ 13 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 กำหนดอัตราภาษีศุลกากรของประเทศชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation: MFN) สำหรับเนื้อไก่และไก่งวงที่ตัดกระดูกหรือแยกส่วนด้วยกลไก (mechanically deboned meat: MDM) จะคงไว้ที่ร้อยละ 5 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนการจัดหาอาหารที่จำเป็นจากแหล่งที่มาต่างๆ ในราคาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ ถือเป็นการคงมาตรการเดิมที่ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte ประกาศตั้งแต่เดือนมกราคม 2564
                 คำสั่งข้างต้นได้รับการเผยแพร่ในเอกสาร Official Journal ของรัฐบาลฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยยกำหนดให้มีผลบังคับทันที เหลือเฉพาะการออกคำสั่งศุลกากรเพื่อบังคับใช้อย่างเป็นทางการ คำสั่งดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เว้นแต่ว่าจะมีการขยายเพิ่มเติมโดยคำสั่งของประธานาธิบดี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 1608 ของ Republic Act 10863 (Customs Modernization and Tariff Act) ประธานาธิบดีมีอำนาจในการแก้ไขหรือยกเลิกการจัดเก็บภาษี "เพื่อประโยชน์ของสวัสดิภาพทั่วไปและความมั่นคงของชาติ"

ที่มา: USDA GAIN Report   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?