TH EN
A A A

USDA เข้มระเบียบตรวจสอบย้อนกลับอินทรีย์

27 มกราคม 2566   

                   กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) กำลังเตรียมบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอินทรีย์ (Organic) โดยคาดว่ามาจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม เลช่นกรณีที่ตรวจพบธัญพืชที่ผลิตแบบปกติแสดงฉลากอินทรีย์ ตลอดจนถึงสินค้าที่ผ่านการรมยาหรือกระบวนการที่ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐาน USDA National Organic Program ที่จำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ
                   กฎระเบียบฉบับใหม่กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ผลิตอย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของผู้บริโภคว่าได้ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยจะบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2566 และให้ระยะเวลาปรับตัว 14 เดือน แก่ผู้ผลิตที่ผ่านมาตรฐานในปัจจุบัน
                   อนึ่ง สินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดสหรัฐอเมริกามีมูลค่าจำหน่ายสูงเนื่องจากต้นทุนการกำกับดูแลการผลิตที่ประณีต แต่ก็ยังได้รับความนิยมจากตลาดที่มีกำลังซื้อสูง โดยปัจจุบันสหรัฐฯ ถือเป็นหนึ่งในตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ที่มา : Indiana Public Radio  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?