TH EN
A A A

นักเคลื่อนไหวสหรัฐร้องปรับกฎหมายโรงฆ่า

27 มกราคม 2566   

                  กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์ได้ยื่นคำร้องฉบับที่ 2 ของปี 2566 เพื่อขอให้สำนักงานตรวจสอบและความปลอดภัยอาหาร (FSIS) เปลี่ยนแปลงนโยบายกำกับดูแลกระบวนการตรวจสอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ในครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษ (Custom Exempt Slaughter) หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเรียกร้องให้ยกเลิกการห้ามใช้ชิ้นส่วนปอดของปศุสัตว์เป็นอาหารของมนุษย์
                  กลุ่มนักเคลื่อนไหวได้เรียกร้องให้พยายามเปลี่ยนแปลงคําสั่ง “การยกเว้นแบบกำหนดเอง” เพื่อกําหนดให้มีการตรวจสอบในขั้นตอนการฆ่าเป็นระยะ และยังมีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมให้บังคับการปฏิบัติตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ จากเดิมที่เป็นข้อกำหนดสมัครใจ
                  ปัจจุบัน ภายใต้รัฐบัญญัติการตรวจสอบเนื้อสัตว์ของรัฐบาลกลาง (FMIA) และรัฐบัญญัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (PPIA) การเชือดปศุสัตว์โดยผู้เลี้ยงปศุสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้าได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบของรัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : FoodSafetyNews   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?