TH EN
A A A

เกาหลีใต้อนุมัติวัสดุรีไซเคิลทางกายภาพตัวแรกสำหรับ FCM

24 มกราคม 2566   

                  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ( the Ministry of Food and Drug Safety : MFDS ) ได้ประกาศอนุมัติให้นำวัสดุ polyethylene terephthalate (PET) ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยวิธีการทางกายภาพเป็นครั้งแรกสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรีไซเคิลทรัพยากรและช่วยปกป้องสิ่งเเวดล้อมโดยลดการใช้พลาสติกใหม่
                  ในเกาหลีใต้พบว่าการรีไซเคิลพลาสติกส่วนใหญ่นั้นจะใช้กระบวนการทางเคมีในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร  ได้แก่ การใช้ความร้อน ปฏิกิริยาทางเคมี การกลั่นและปฏิกิริยาพอลิเมอร์ อย่างไรก็ตามกระบวนการรีไซเคิลทางกายภาพจะมีกระบวนการคือการล้างทำความสะอาด การบดวัสดุเรซินสังเคราะห์ที่ใช้แล้วให้เป็นเกล็ด ก่อนที่จะหลอมวัสดุขึ้นมา โดยเป็นกระบวนการที่ง่ายและช่วยในการลดต้นทุน
                  ทั้งนี้ บริษัทที่มีความประสงค์จะผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้วัสดุ PET จะต้องยื่นขอคำรับรองจาก MFDS โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบด้านความปลอดภัย รวมถึงวัสดุ สถานที่ อัตราการกำจัดสารปนเปื้อน เป็นต้น

ที่มา : MFDS SK  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?