TH EN
A A A

ออสซีหวังจีนผ่อนปรนนโยบายนำเข้าสินค้าเกษตร

10 มกราคม 2566   

                 ตั้งแต่ปี 2563 การส่งออกข้าวบาร์เลย์ เนื้อวัว ฝ้าย ไวน์ กุ้งล็อบสเตอร์ และองุ่นจากออสเตรเลียไปจีน ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หลังจากทางการออสเตรเลียสั่งตรวจสอบกิจการโทรคมนาคมของจีนในลักษณะเดียวกับที่แคนาดา-สหรัฐอเมริกาปฏิบัติ และแม้ว่าสินค้าแร่เหล็ก ข้าวสาลี และก๊าซธรรมชาติเหลวจะสามารถส่งออกไปยังจีนอย่างต่อเนื่องก็ตาม
                 ในส่วนของสินค้าเกษตร จีนมีการขึ้นภาษีตอบโต้ทางการค้าต่อข้าวบาร์เลย์และไวน์ และยังมีข้อสังเกตว่าผู้ส่งออกเนื้อวัวของออสเตรเลียรายใหญ่มีอุปสรรคในการส่งออกจีนจากหลายสาเหตุ เช่น การแสดงฉลาก การปนเปื้อนสารต้องห้าม หรือการนำของออกจากด่านศุลกากร จากที่สามารถส่งออกได้มากถึงประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปี 2562
                 แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่สถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มว่าออสเตรเลียอาจร้องเรียนต่อการปฏิบัติดังกล่าวต่อองค์การการค้าโลก

ที่มา: The Beef Site   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?