TH EN
A A A

โปรตีนสัตว์เสี่ยงหลายปัจจัย-แข่งขันยากในปี 2566

10 มกราคม 2566   

              การปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายด้านความยั่งยืน ภัยคุกคามจากโรคระบาดสัตว์ และสถานการณ์ผันผวนของตลาด จะเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับบริษัทผลิตโปรตีนจากสัตว์ในปี 2566 โดยเฉพาะจากสาเหตุสำคัญได้แก่ ต้นทุนอาหารสัตว์ พลังงาน วัตถุดิบ และการกระจายสินค้า คาดทำให้อุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว์เติบโตได้เพียงประมาณร้อยละ 1 หรือประมาณ 5 ล้านตันการผลิต จากผลประกอบการที่มีแนวโน้มลดลงในสุกรและโคที่ชดเชยได้จากความต้องการสัตว์ปีก ปลา และอาหารทะเลบางส่วน
              Rabobank ได้เผยรายงาน Global Animal Protein Outlook ที่แสดงให้เห็นแนวทางขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของกิจการ เช่น การขับเคลื่อนโครงสร้างรองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลอัจฉริยะที่สนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน เช่น การใช้เทคโนโลยีคาดการณ์เพื่อรับรู้ปัญหาสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการความเสี่ยงของโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญได้เเก่ไข้หวัดนกและอหิวาต์สุกร ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มซื้อสินค้าครั้งละจำนวนน้อยจากปัญหาเศรษฐกิจ และการลงทุนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อทั้งภาคอุตสาหกรรม

ที่มา : All About Feed  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?