TH EN
A A A

สาธารณรัฐเกาหลีแก้ไขระเบียบบังคับใช้ว่าด้วยพรบ.อาหารนำเข้า

5 มกราคม 2566   

                เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาของเกาหลี (MFDS) ได้บังคับใช้พรบ.สินค้าอาหารนำเข้าฉบับปรับปรุง หลังจากที่มีการอนุญาตให้ผู้ที่นำสินค้าปศุสัตว์เข้าไปยังเกาหลีใต้สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็น “good importer” ได้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยระเบียบได้มีการแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอขึ้นทะเบียนเป็น “good importer” ซึ่งผู้นำเข้าสินค้าปศุสัตว์จะต้องยื่นแสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนควบคู่กับเอกสารที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                1. เอกสารที่รวมถึงชื่อสินค้า รายการวัตถุดิบ และวิธีในการผลิตหรือแปรรูป
                2. รายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมสุขอนามัยของสถานประกอบการต่างประเทศ
                3. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสถานประกอบการต่างประเทศได้รับการอนุญาต มีการจดทะเบียน หรือมีการรายงานตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศผู้ส่งออก
                นอกจากนี้ ยังมีการยื่นเสนอยกเว้นการสุ่มตรวจสอบสินค้าในระหว่างพิธีการศุลกากรด้วย โดยการปรึกษาหารือมีระยะเวลาสิ้นสุดภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
                การขึ้นทะเบียนเป็น “good importer” สำหรับสินค้าปศุสัตว์ อาทิ เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์บรรจุหีบห่อ นมดิบ ไข่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์นมแปรรูป และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการแล้ว ในมุมมองของผู้บริโภคเครื่องหมาย “good importer” ยังเสมือนการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวสินค้าด้วย

ที่มา : MFDS สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?