TH EN
A A A

ไต้หวันประกาศระเบียบว่าด้วยการติดฉลากอาหารเพื่อสุขภาพ

5 มกราคม 2566   

               ไต้หวันขอแจ้งให้ทราบว่ากฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากอาหารเพื่อสุขภาพ (ฉบับแก้ไข) ที่เผยแพร่ในประกาศเวียน G/TBT/N/TPKM/493 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 กฎระเบียบจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและข้อความเตือนที่จำเป็นสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมเฉพาะ

ที่มา : G/TBT/TPKM/493/Add.1  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?