TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์มั่นใจทูน่าสอบผ่านมาตรฐานอียู

31 สิงหาคม 2549   

               ผู้ผลิตทูน่าของฟิลิปปินส์มั่นใจว่าจะสามารถผ่านการตรวจสอบของสหภาพยุโรปซึ่งจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคมนี้หลังจากได้มีการปฏิรูประบบและโรงงานแปรรูปทูน่าของฟิลิปปินส์อย่างขนานใหญ่ช่วง 2-3 ปีหลังมานี้

               คณะผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรปเลื่อนการเดินทางมาฟิลิปปินส์ถึง 2 ครั้งเพื่อให้โอกาสผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีเวลาเพียงพอในการปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับสหภาพยุโรป ประธานสหพันธ์การประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องระบุว่า การผ่านการตรวจสอบของคณะผู้เชี่ยวชาญนี้จะช่วยให้ขยายการส่งออกของทูน่าฟิลิปปินส์ในตลาดอียู

               ตั้งแต่ปี 2546 ได้มีการจัดฝึกอบรม 67 ครั้ง โดยผู้เข้ารับการอบรม 3,000 คน ทั้งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจากโรงงานแปรรูป ลูกเรือในเรือประมงขนาดใหญ่ที่มีห้องเย็นและแรงงาน โดยมีการปรับปรุงยกระดับการจัดการปลาที่สะพานปลาขึ้นไปมาก เพื่อปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องมาตรฐานสหภาพยุโรป

               ปัจจุบันตลาดสหภาพยุโรป คิดเป็น 30-40% ของผลผลิตทูน่าสดและทูน่ากระป๋องของฟิลิปปินส์ โดยในปี 2547 ฟิลิปปินส์ส่งออกผลผลิตประมาณ 64,000 ตันไปตลาดสหภาพยุโรป มูลค่า 110 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ จากผลผลิตทูน่าทั้งหมด 400,000 ตัน มูลค่า 330 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งส่งออกไปทั้งยุโรป สหรัฐ

GENERAL SANTOS CITY NEW

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?