TH EN
A A A

อินโดนีเซียออกข้อกำหนดสารกลุ่ม Glycol ในอาหาร

21 ธันวาคม 2565   

                 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของอินโดนีเซีย (BPOM) ได้ออกประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ Ethylene Glycol และ Diethylene Glycol สำหรับการใช้ในวัตถุเจือปนอาหาร Sorbitol, Glycerol และ Propylene Glycol และการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่อาจมีส่วนประกอบเหล่านี้ในขั้นตอนการจดทะเบียนและ/หรือการนำเข้า
                 การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว มีสื่อมวลชนรายงานว่า อาจเกิดจากข้อมูลผลกระทบจากการได้รับสัมผัส Diethylene Glycol และ/หรือ Ethylene Glycol ต่อเด็กโดยเฉพาะที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีจำนวนหนึ่งเสียชีวิต ทำให้ BPOM ตั้งเป้าลดระดับการใช้สารทั้งสองทั้งในอาหารแปรรูปและวัตถุเจือปนอาหาร
                 นอกจากนี้ BPOM ได้ ประกาศกำหนดเกณฑ์ปริมาณสูงสุดของ Ethylene Glycol และ Diethylene Glycol ในวัตถุเจือปนอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ Sorbitol, Glycerin และ Propylene Glycol ต้องไม่เกิน 0.10% ตามลำดับด้วย และหากอาหารที่นำเข้าใช้ Sorbitol, Glycerin และ/หรือ Propylene Glycol เป็นวัตถุเจือปนอาหาร จำเป็นต้องจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติหรือห้องปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามในระหว่างขั้นตอนการนำเข้าและการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายในตลาดอินโดนีเซีย
                 ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ที่มา : BPOM  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?