TH EN
A A A

เกาหลีใต้อัปเดตข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

21 ธันวาคม 2565   

                 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เกาหลีใต้ได้ประกาศระเบียบควบคุมการใช้ทรัพยากรรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยครอบคลุมข้อกำหนดใบรับรองของวัสดุรีไซเคิลที่ใช้สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารในร่างกฎหมายบังคับใช้กฎการสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งการผลิตเครื่องมือ ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุอาหาร
ผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลจดทะเบียนต่อ MFDS พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:
     • ข้อมูลของวัตถุดิบรีไซเคิล
     • ข้อมูลวิธีการรีไซเคิล กระบวนการรีไซเคิล และการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการรีไซเคิล
     • ข้อมูลการกำจัดสิ่งปนเปื้อนระหว่างกระบวนการรีไซเคิล
     • ข้อมูลอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดเพื่อประกอบการประเมิน
                 หลังจากตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว MFDS จะพิจารณาว่าทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยหรือไม่ และออกใบรับรองของวัตถุดิบที่เหมาะสม

ที่มา : MFDS  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?