TH EN
A A A

MPI กำลังทบทวนมาตรการสุขอนามัยพืชในเส้นทางลิ้นจี่สดจากไทยไปนิวซีแลนด์ และกำลังเสนอให้แก้ไขตารางการรักษาความเย็น

16 ธันวาคม 2565   

ข้อกำหนดทั่วไปในการนำเข้าสุขอนามัยพืชสำหรับผลไม้และผักสดทั้งหมดเพื่อการบริโภค
                 มาตรฐานด้านสุขภาพการนำเข้า 152.02 (IHS152.02: Importation and Clearance of Fresh Fruit and Vegetables in New Zealand) มีข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับสินค้าผักและผลไม้สดทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าในนิวซีแลนด์ IHS 152.02 สรุปข้อกำหนดการผ่านแดน การตรวจสอบเมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ และการดำเนินการเมื่อกักกันสิ่งมีชีวิต
     ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลิ้นจี่จากประเทศไทย
     มาตรการสุขอนามัยพืช
                 ผลลิ้นจี่ทั้งหมดเพื่อการส่งออกไปยังนิวซีแลนด์จะต้องมาจากสวนผลไม้ที่ผลิตผลลิ้นจี่เพื่อการค้าภายใต้มาตรฐานการเพาะปลูก การควบคุมศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการบรรจุ ในระหว่างการเก็บเกี่ยว ต้องทิ้งผลไม้ที่ติดเชื้อ ติดเชื้อหรือเสียหายก่อนนำไปเข้าทรีทเมนต์
                 MPI กำหนดให้มีเข้าทรีทเมนต์ของผลลิ้นจี่ก่อนส่งออกสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการควบคุมที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงสายพันธุ์แมลงวันผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน MPI อนุมัติการทรีทเมนต์ด้วยให้ความร้อนด้วยไอระเหยหรือการฆ่าเชื้อด้วยความเย็นหรือการฉายรังสีตามข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับแมลงวันผลไม้ :

ความร้อนด้วยไอระเหย (Vapor heat treatment)

ลิ้นจี่จะต้องได้รับการบำบัดด้วยไอความร้อนและต้องเพิ่มอุณหภูมิจากสภาพแวดล้อมเป็น 47 °C หรือสูงกว่า และได้รับความร้อนเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที

การฆ่าเชื้อด้วยความเย็น (Cold disinfestation)

ก่อนเดินทางถึงนิวซีแลนด์ อุณหภูมิแกนกลางของผลไม้จะต้องคงไว้อย่างต่อเนื่องที่หนึ่งในอุณหภูมิ/เวลาต่อไปนี้:

อุณหภูมิเนื้อผลไม้อยู่ที่:

1 °C หรือต่ำกว่าเป็นเวลา 17 วัน

1.38 °C หรือต่ำกว่า เป็นเวลา 20 วัน

การฉายรังสี (Irradiation)

รับการฉายรังสีในปริมาณขั้นต่ำที่ 250 Gy

                 MPI กำหนดให้มีมาตรการสุขอนามัยพืชก่อนการส่งออกโดยเฉพาะสำหรับ Conogethes punctiferalis ปัจจุบัน MPI อนุมัติการใช้การควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่สำหรับสายพันธุ์ Lepidoptera ตลอดฤดูกาลผลิตหรือการฉายรังสีที่อัตราปริมาณรังสีขั้นต่ำที่ 250 Gy
                 MPI กำหนดให้มีมาตรการสุขอนามัยพืชก่อนการส่งออกเฉพาะสำหรับแมลงวันผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน MPI อนุมัติการบำบัดความร้อนด้วยไอ (ภาคผนวก 1); หรือการฆ่าเชื้อด้วยความเย็น (ภาคผนวก 2) หรือการฉายรังสี (ภาคผนวก 4); มาตรการเหล่านี้จะต้องดำเนินการตาม IHS 152.02 และโปรแกรมการรับประกันอย่างเป็นทางการ
                 การประยุกต์ใช้การรักษาด้วยการฉายรังสี (ภาคผนวก 4) จะต้องดำเนินการตามแนวทาง ISPM No.18 สำหรับการใช้การฉายรังสีเป็นมาตรการสุขอนามัยพืช MPI อนุมัติปริมาณรังสีด้านล่าง:
                 - แมลงวันผลไม้ อัตราปริมาณขั้นต่ำ 150 Gy
                 - Conogethes punctiferalis ด้วยอัตราปริมาณขั้นต่ำ 250 Gy
                 - arthropod pests ที่ควบคุมโดย IHS อื่นๆ ที่มีอัตราปริมาณรังสีขั้นต่ำ 400 Gy

การตรวจสอบสินค้า
                  เมื่อมีการใช้มาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับสิ่งมีชีวิตควบคุมที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว NPPO ของประเทศไทยจะต้องสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบด้วยภาพด้วยสายตาเพื่อตรวจตราสินค้าตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการสำหรับศัตรูพืชควบคุมทั้งหมด รวมถึงรายการในส่วน E เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดการนำเข้าในปัจจุบันของนิวซีแลนด์ ในกรณีที่ภาคผนวก 4 (การฉายรังสี) เป็นมาตรการสุขอนามัยพืชที่ต้องดำเนินการ การตรวจสอบจะเกิดขึ้นก่อนการเข้าทรีทเมนต์ เมื่อตรวจพบศัตรูพืชสัตว์ขาปล้องควบคุมในสินค้าโภคภัณฑ์ และภาคผนวก 4 (การฉายรังสี) เป็นมาตรการสุขอนามัยพืชก่อนการส่งออก ต้องใช้ปริมาณการฉายรังสีที่เหมาะสมโดย NPPO ของประเทศไทย อาจมีการดำเนินการแก้ไขทางเลือกอื่นที่ได้รับอนุมัติ (เช่น การรมควันด้วยเมทิลโบรไมด์) หรือห้ามส่งออกผลไม้ไปยังนิวซีแลนด์
                  ในกรณีที่ภาคผนวก 2 (การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น) เป็นมาตรการสุขอนามัยพืชที่จะดำเนินการ การตรวจสอบจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการใช้มาตรการสุขอนามัยพืช การตรวจสอบจะเกิดขึ้นหลังจากดำเนินการมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับภาคผนวก 1 (การบำบัดความร้อนด้วยไอระเหย)
                  ไม่ควรออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหากตรวจพบสิ่งมีชีวิตควบคุมที่มีชีวิต เว้นแต่ว่าสินค้าที่ฝากขายจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ หากพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรายชื่ออยู่ใน NPPO ของ IHS ประเทศไทย จะต้องสร้างสถานะการกำกับดูแลโดยปรึกษา MPI “Official New Zealand Pest Register” (ONZPR) ทางออนไลน์ที่ https://onzpr.mpi.govt.nz/
                  หากสิ่งมีชีวิตไม่อยู่ในรายชื่อ ONZPR NPPO ของประเทศไทยจะต้องติดต่อ MPI เพื่อกำหนดสถานะการกำกับดูแลของสิ่งมีชีวิต

ที่มา : G/SPS/N/NZL/702  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?