TH EN
A A A

นมผง-อาหารสุขภาพ ทอปฮิตปฏิเสธนำเข้าจีน

13 ธันวาคม 2565   

                เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กรมศุลกากรจีน (GACC)  General Administration of Customs of China (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 234 รายการ จาก 37 ประเทศ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย อาหารนำเข้าทั้งหมด 234 ชุดจาก 37 ประเทศ/ภูมิภาคถูกปฏิเสธ โดยพบสาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้าคือ:
          • ขาดข้อมูลหรือหลักฐานที่จำเป็น (24.4%)
          • การติดฉลากที่ไม่เหมาะสม (23.5%)
          • การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ (8.5%)
          • ขาดข้อมูลการตรวจสอบและเอกสารอนุญาต (8.1%)
          • ไม่ผ่านการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory test failure) (8.1%)
โดยรายการที่น่าสนใจประกอบด้วย
     1. ผลิตภัณฑ์จากนม จำนวน 8 รายการ เช่น อาหารสำหรับทารกที่มีปริมาณโภชนาการต่ำกว่ามาตรฐาน นมผงที่มีฉลากและบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม
     2. อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จำนวน 42 รายการ โดยหลายรายการที่มีปัญหาด้านข้อมูลหรือเอกสารไม่ได้ระบุสาเหตุที่ชัดเจน แต่คาดว่าเป็นปัญหาในการจดทะเบียนผู้นำเข้า และอีกสาเหตุสำคัญได้แก่การแสดงฉลากที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย

ที่มา : GACC  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?