TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรหารือเรื่องระเบียบข้าว GMO จีน

18 มีนาคม 2551   

             สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหาร หรือ FSA ของสหราชอาณาจักรได้หารือกับผู้ประกอบการแปรรูปในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการฉุกเฉินของสหภาพยุโรปในการตรวจสอบข้าวจีน 100% เนื่องจากเกรงการปนเปื้อน GMO

            มาตรการฉุกเฉินของสหภาพยุโรปซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่  15 เมษายนนี้กำหนดให้ต้องมีใบรับรองข้าวและผลิตภัณฑ์ข้างนำเข้าจากจีนว่าปลอดจาก  BT63 โดยจะมีการหารือระหว่างวันที่  14-18 มีนาคม 
ข้าวปนเปื้อน BT63 ซึ่งเป็น GMO ที่ยังไม่รับการอนุญาตให้วางจำหน่ายทั้งในสหภาพยุโรปและจีนพบในผลิตภัณฑ์ข้าวนำเข้าจากจีนเพื่อจำหน่ายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือนกันยายน 2549

             หน่วยงานรับผิดชอบของจีนประกาศมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในปี  2550 ซึ่งรวมทั้งการสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบ และอาหารออกใบรับรอง  อย่างไรก็ตาม  ยังมีรายงานการตรวจพบ  BT63 ในบางประเทศเมื่อปลายปี 2550 อีก

             คณะกรรมการห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์จึงมีมติในเดือนกุมภาพันธ์เริ่มใช้มาตรการฉุกเฉินในวันที่ 15 เมษายน 2551 เพื่อให้มีระยะเวลาในการเตรียมการ  และจะมีการทบทวนมาตรการอีกครั้งหลังจากดำเนินการแล้ว 6 เดือน

ที่มา  :  AP-foodtechnology

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?