TH EN
A A A

ข้าวโพดบราซิลมีโอกาสราคาพุ่งหลังม็อบปิดถนน

1 ธันวาคม 2565   

                 การประท้วงเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของบราซิลที่ปิดกั้นถนนในรัฐ Mato Grosso เริ่มส่งผลกระทบต่อราคาผลิตผลในประเทศ โดยเฉพาะค่าขนส่งของรถบรรทุกเพื่อขนส่งข้าวโพดเพิ่มขึ้น 20% หรือ 50 เรียล (9.40 ดอลลาร์) ต่อตัน เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
                 ทีมงาน Early Warning ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพบว่าต้นทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาและความสามารถในการแข่งขันส่งออกข้าวโพดของบราซิล รวมทั้งอาจส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ต่อตลาดข้าวโพดของโลก ทั้งประเด็นการส่งมอบและราคาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจากสถิติในปีนี้ในตลาด Chicago Board of Trade (CBOT) แม้ว่าราคาซื้อขายจะลดลงจากช่วงหลังวิกฤตการณ์ยูเครนที่ทำราคาสูงสุด 820 ดอลลาร์/บุชเชล มาอยู่ในระดับต่ำกว่า 700 ดอลลาร์/บุชเชล แล้ว แต่ก็ยังสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึงประมาณร้อยละ 10 – 15

ที่มา : Reuters/The Poultry Site เพิ่มเติมข้อมูลโดยทีมงาน Early Warning

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?