TH EN
A A A

การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปอินเดีย ตามกฏระเบียบใหม่ของอินเดีย

30 พฤศจิกายน 2565   

                 ตามที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI) ออกกฏระเบียบใหม่ ที่กำหนดให้ผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปอินเดียจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่
     (1) นมและผลิตภัณฑ์จากนม (Milk and Milk Products)
     (2) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ รวมถึงสัตว์ปีก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Meat and Meat Products including Poultry, Fish and their products)
     (3) ผงไข่ (Egg powder)  
     (4) อาหารสำหรับทารก (Infant food)
     (5) Nutraceuticals
จะต้องขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ผลิตอาหารกับหน่วยงาน FSSAI นั้น
                 สำหรับวิธีการขึ้นทะเบียน หน่วยงาน FSSAI กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Competent Authority: CA) ของประเทศผู้ส่งออก เป็นผู้จัดส่งรายชื่อโรงงานผู้ผลิตอาหารให้หน่วยงาน FSSAI ของอินเดียเป็นผู้พิจารณาขึ้นทะเบียน ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
                 ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารภายใต้ 5 กลุ่มดังกล่าว ได้แก่ โรงงานผลิตอาหาร รวมถึงโรงงานที่มีการบรรจุหีบห่อและติดฉลากเพื่อการส่งออกไปอินเดีย เร่งประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบของไทยเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดของอินเดียให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อป้องกันการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าที่ด่านนำเข้าของอินเดีย
                 หน่วยงานที่รับผิดชอบ (CA) ของไทยในแต่ละกลุ่มสินค้า มีดังนี้
                 1. นมและผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ รวมถึงสัตว์ปีก และผงไข่
                    สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์
                    โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3134
                    อีเมลล์ inspection_blsc@dld.go.th
                 2. สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
                    กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง
                    (1) ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
                    โทรศัพท์  0 3445 7424 และ 0 3486 1510 - 15
                    อีเมลล์  sfirc_center@dof.mail.go.th
                    (สำหรับโรงงานที่มีที่ตั้งที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์)
                    (2) ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี
                    โทรศัพท์ 077-310-728, 077-310-845 และ 077-380-660
                    อีเมลล์ srt_center@dof.mail.go.th
                    (สำหรับโรงงานที่มีที่ตั้งที่จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช)
                    (3) ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา
                    โทรศัพท์ 074-312-037
                    อีเมลล์ fiqd.songkhla@dof.mail.go.th
                    (สำหรับโรงงานที่มีที่ตั้งที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
                    (4) กลุ่มตรวจประเมินระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
                    โทรศัพท์ 02-558-0142 และ 0-2562-0600 - 15 ต่อ 13405 - 6
                    อีเมลล์ bkk_inspection@dof.mail.go.th
                    (สำหรับโรงงานที่มีที่ตั้งที่จังหวัดนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น)
                 3. อาหารสำหรับทารก และ Nutraceuticals
                    กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
                    โทรศัพท์ 02-590-7177
                    อีเมลล์ contactfooddivision@gmail.com
รายการสินค้าอาหาร 5 กลุ่มที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ผลิตอาหารกับหน่วยงาน FSSAI ของอินเดีย มีดังนี้

กลุ่มสินค้า

ตัวอย่างรายการสินค้า

1. นมและผลิตภัณฑ์*
(Milk and Milk Products)
จำนวน 15 รายการ
1) flavoured milk
2) evaporated or concentrated milk
3) sweetened condensed milk
4) khoa or mawa
5) cream and malai
6) milk fat products
7) butter
8) milk powders and cream powder
9) dairy whitener
10) whey and whey powder
11) fermented milk products
12) ice cream
13) frozen desserts or confections with added vegetable oil/ fat or vegetable protein, or both
14) chhana and paneer
15) cheese and cheese products
2. เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์รวมถึงสัตว์ปีกและสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์*
(Meat and Meat Products including Poultry, Fish and their products)  
หมายถึงเนื้อสัตว์ที่มาจากกลุ่มสัตว์ ดังนี้
     1. แกะ (Ovines)
     2. แพะ (Caprines)
     3. หมู (Suillines)
     4. โค กระบือ (Bovines)
     5.กระต่าย (Domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus))
     6. สัตว์ปีก (poultry)
     7. สัตว์น้ำ (fish)
*สินค้าที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องขึ้นทะเบียน คือ (1) สินค้า Meat extracts, soup, stock and meat sauce
(2) สินค้าที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ ไม่เกิน 10%
2.1 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์รวมถึงสัตว์ปีก จำนวน 14 รายการ
   1) canned or retort pouch meat product
   2) canned or retort pouch meat product
   3) cured or pickled and cooked or smoked meat products, or both
   4) dried or dehydrated meat products
   5) cooked or semi-cooked meat products
   6) fresh or chilled or frozen rabbit meat
   7) fresh or chilled or frozen pork or pig meat
   8) fresh or chilled or frozen beef
   9) fresh or chilled or frozen chevon or goat meat
   10) fresh or chilled or frozen mutton or sheep meat
   11) fresh or chilled or frozen poultry meat
   12) marinated meat products
   13) fermented meat products
   14) animal casings
  2.สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ (ปลาและสัตว์น้ำในกลุ่มมอลลัสก์ ครัสเตเชียน เช่น หอย หมึก กุ้ง ปู เป็นต้น) จำนวน 24 รายการ
   1) frozen shrimp
   2) frozen lobsters
   3) frozen squid and parts of squid
   4) frozen finfish
   5) frozen fish fillets
   6) salted fish/dried salted fish
   7) canned fishery products
   8) frozen cephalopods
   9) smoked fishery products
   10) ready –to-eat finfish or shell fish curry in retortable pouches
   11) sardine oil
   12) edible fish powder
   13) fish pickles
   14) frozen minced fish meat
   15) freeze dried prawns (shrimps)
   16) frozen clam meat
   17) live and raw bivalve molluscs
   18) sturgeon caviar
   19) fish sauce
   20) quick frozen fish sticks (fish fingers), fish portions and fish fillets - breaded or battered
   21) fresh and quick frozen raw scallop products
   22) pasteurized fish sausage
   23) pasteurised crab meat
   24) gelatin from fish processing waste

3. ผงไข่ (Egg powder)

จำนวน 1 รายการ
4. อาหารสำหรับทารก (Infant food) จำนวน 4 รายการ
   1) Milk cereal based complementary Food
   2) Processed cereal based complementary Food
   3) Follow-up Formula
   4) Food for Infants based on traditional food ingredient
5. Nutraceuticals จำนวน 1 รายการ
     1) Nutraceuticals
*เฉพาะที่ส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จพร้อมจำหน่ายให้ผู้บริโภค (ไม่รวมวัตถุดิบเพื่อแปรรูปหรือแบ่งบรรจุ)
ทั้งนี้ รายการสารหรือวัตถุที่กำหนดให้เป็น Nutraceuticals ปรากฏใน Schedule – III ของกฏระเบียบมาตรฐานสินค้า Nutraceuticals

   * หมายเหตุ สินค้านมและผลิตภัณฑ์ หมูและผลิตภัณฑ์ และสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ จะต้องแนบใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ประกอบการส่งออกไปยังอินเดีย ตามกฎระเบียบฉบับใหม่ของอินเดีย โดยมีรายละเอียดตาม link
                ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดกฎระเบียบฉบับเต็มและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาคำนิยามได้ที่
     1. กฏระเบียบการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศภายใต้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสำหรับอาหารนำเข้า (Food Safety and Standards (Import) First Amendment Regulations,2021)
     https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2022/10/6343da0a0f78fOrder_Foreign_Food_10_10_2022.pdf
     2. กฏระเบียบมาตรฐานสินค้านมและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์รวมถึงสัตว์ปีก สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และผงไข่
     https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Compendium_Food_Additives_Regulations_01_11_2022.pdf
     3. กฏระเบียบมาตรฐานสินค้าอาหารสำหรับทารก
     https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Compendium_Food_Infant_04_10_2022.pdf
     4. กฏระเบียบมาตรฐานสินค้า Nutraceuticals
     https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2022/04/624ac1be799dbDirection_Nutra_30_03_2022.pdf
                หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดของอินเดีย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1 โทรศัพท์ 02-561-2277 ต่อ 1328  อีเมลล์ asia1.acfs@gmail.com

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?