TH EN
A A A

ญี่ปุ่นปรับปรุงการขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหารใหม่

10 พฤศจิกายน 2565   

                 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น (MHLW) ได้ออกการแก้ไข แนวทางการกำหนดวัตถุเจือปนอาหารและการแก้ไขคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่ระบุขั้นตอนการยื่นเอกสาร ข้อกำหนดของวัตถุเจือปนอาหารใหม่ และการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติวัตถุเจือปนอาหารชนิดที่ขึ้นทะเบียนไว้เดิม MHLW นำวิธีการทดสอบแอนติเจนออกในการแจ้งเตือนนี้ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการประเมินวัตถุเจือปนอาหารของ MHLW
                 วัตถุเจือปนอาหารของญี่ปุ่น  ถูกควบคุมโดยรายการ Positive list และมีข้ออนุโลมว่าหากผลิตภัณฑ์มีสารเติมแต่งที่มีนัยสำคัญและไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม หรือปริมาณ/วัตถุของสารเติมแต่งแตกต่างจากข้อกำหนดอย่างเป็น สถานประกอบการสามารถขอให้ MHLW ประเมินเพื่อกำหนดหรือแก้ไขวัตถุเจือปนอาหารใหม่เพิ่มเติมได้

ก่อนหน้านี้

ปัจจุบัน

ข้อกำหนดเดิม

ข้อกำหนดใหม่

/

1. ข้อเสนอข้อกำหนดส่วนผสม

จำเป็นต้องมี

/

/

2. ตารางมาตรฐานและตารางเปรียบเทียบ

จำเป็นต้องมี

จำเป็นต้องมี

1. สรุปข้อมูล

3. สรุปข้อมูล

จำเป็นต้องมี

จำเป็นต้องมี

/

4. ชื่อและการใช้งาน

จำเป็นต้องมี

จำเป็นต้องมี

2. แหล่งกำเนิดหรือกระบวนการค้นพบ และประวัติการใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ

5. แหล่งกำเนิดหรือกระบวนการค้นพบ และ

6. ประวัติการใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

/

7. ผลการประเมินโดยองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอื่นๆ

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

3. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

8. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

4. ข้อแนะนำมาตรฐานการใช้งาน

9. ข้อแนะนำมาตรฐานการใช้งาน

จำเป็นต้องมี

จำเป็นต้องมี

5. ประสิทธิผล

10. ประสิทธิผล

/

/

(1) ประสิทธิผลของวัตถุเจือปนอาหารและการเปรียบเทียบผลกับวัตถุเจือปนอื่นที่คล้ายคลึงกัน

(1) ประสิทธิผลของวัตถุเจือปนอาหารและการเปรียบเทียบผลกับวัตถุเจือปนอื่นที่คล้ายคลึงกัน

จำเป็นต้องมี

จำเป็นต้องมี

(2) ความคงตัวในอาหาร

(2) ความคงตัวในอาหาร

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

(3) ผลกระทบของส่วนประกอบทางโภชนาการที่สำคัญในอาหาร

(3) ผลกระทบของส่วนประกอบทางโภชนาการที่สำคัญในอาหาร

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

6. เอกสารอ้างอิงแนวทางประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในวัตถุเจือปนอาหารและสารเติมแต่ง

11. เอกสารอ้างอิงฯ

https://www.fsc.go.jp/hyouka/index.data/tenkabutu-hyouka-shishin.pdf

หมายเหตุ:
     • สำหรับวัตถุเจือปนอาหารชนิดใหม่ ถ้าเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแตกต่างจากวัตถุเจือปนอาหารที่อยู่ในรายการอนุญาตเดิม หรือเป็นไอโซเมอร์ หรือมีเหตุผลอื่น ๆ ที่สมเหตุสมผล อาจอนุโลมให้ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมบางรายการได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากมีระดับความเป็นพิษเพิ่มเติมหลังจากใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะต้องส่งเอกสารทั้งหมด
     • จำเป็นต้องสรุปข้อมูลสั้น ๆ ตั้งแต่ 4 ถึง 11 เป็นภาษาญี่ปุ่นในส่วนการ "สรุปข้อมูล" อย่างไรก็ตามเอกสารแนบนอกเหนือจากบทสรุปอาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ เมื่อแนบเอกสารที่เขียนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ ให้แนบคำแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย
     • ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารความปลอดภัยล่าสุดตาม https://www.fsc.go.jp/hyouka/index.data/tenkabutu-hyouka-shishin.pdf ดังต่อไปนี้

วัสดุเพื่อความปลอดภัย

การกำหนด

การแก้ไข

1. การทดสอบการจำหน่ายในสิ่งมีชีวิต

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

2. ความเป็นพิษ

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

(1) ผลการศึกษาความเป็นพิษต่อพันธุกรรม

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

(2) ผลการศึกษาความเป็นพิษซ้ำซ้อน

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

(3) ผลการศึกษาการก่อมะเร็ง

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

(4) ผลการศึกษาความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

(5) ผลการศึกษาผลกระทบต่อพัฒนาการ

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

(6) ผลศึกษาการก่อภูมิแพ้

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

(7) ผลการศึกษาอื่น

ตามความจำเป็น

ตามความจำเป็น

3. สิ่งที่พบในมนุษย์

จำเป็นต้องมี

ตามความจำเป็น

4. การประมาณการบริโภคต่อวัน เป็นต้น

จำเป็นต้องมี

จำเป็นต้องมี

 

   

 

               ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.fsc.go.jp/hyouka/index.data/tenkabutu-hyouka-shishin.pdf

ที่มา: FSC/Chemlinked  สรุปโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?